• thám tử tư
  • thám tử

Tư vấn Thành lập và Quản lý doanh nghiệp


 

Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.

Tư vấn Thành lập và Quản lý doanh nghiệp

 

Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.

 

Các loại hình doanh nghiệp bao gồm:

  Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

-      Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên tối thiểu là hai và tối đa là năm mươi;

-      Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phần.

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viêndoanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu công ty; chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần

  Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

-      Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

-      Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa;

-      Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

-      Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.

 Công ty hợp danhdoanh nghiệp, trong đó:

-      Phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung; ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn;

-      Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty

-      Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

  Doanh nghiệp tư nhândoanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.

  Ngoài mô hình hoạt động kinh doanh được tổ chức theo một trong các loại hình doanh nghiệp, tại Việt nam, hoạt động kinh doanh còn có thể được tổ chức theo mô hình hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh:

-      Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham gia hợp tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn điều lệ, vốn tích luỹ và các nguồn vốn khác của hợp tác xã.

-      Hộ kinh doanh là một đơn vị kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

-       

Các dịch vụ chính của Luật sư 24h trong lĩnh vực này bao gồm:

Tư vấn các vấn đề pháp lý trước khi thành lập doanh nghiệp, như: đặt tên công ty, vốn điều lệ, ngành nghề/lĩnh vực đăng ký kinh doanh, thành viên sáng lập, đại diện theo pháp luật, tổ chức bộ máy và điều hành công ty, hồ sơ thành lập doanh nghiệp;

Đại diện tiến hành các thủ tục thành lập doanh nghiệp, bao gồm soạn thảo, nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh, đăng ký/khắc dấu, đăng ký mã số thuế doanh nghiệp;

Tư vấn về tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp, như: soạn thảo/thẩm định tính pháp lý các quy chế/nội quy của doanh nghiệp, tư vấn về bổ nhiệm giám đốc/kế toán trưởng, chứng nhận sở hữu cổ phần/sổ cổ đông, thông báo lập sổ cổ đông.

Tư vấn, đại diện tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, lập chi nhánh/văn phòng đại diện/điểm kinh doanh;

Tư vấn về tổ chức lại doanh nghiệp, như: chia/tách công ty, mua-bán/hợp nhất/sáp nhập doanh nghiệp, chuyển đổi công ty/cổ phần hoá doanh nghiệp;

Tư vấn, đại diện tiến hành các thủ tục pháp lý về đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, như: tư vấn về các quy định pháp lý và thủ tục/hình thức đầu tư nước ngoài vào Việt nam, đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;

Tư vấn và đại diện tiến hành các thủ tục lập chi nhánh/văn phòng đại của diện thương nhân nước ngoài ở Việt Nam.

Tư vấn và tiến hành các thủ tục giải thể, phá sản doanh nghiệp;

Tư vấn về tất cả các vấn đề pháp lý khác liên quan đến thành lập, tổ chức, quản lý và hoạt động của doanh nghiệp.

Tư vấn, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng trong các tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến tổ chức, quản lý, hoạt động của doanh nghiệp.

 

Http://Thamtutu.vn

Http://Thamtu24h.org - Http://Luatsu24h.org Chia sẻ bài viết


facebook.png twitter.png google-plus.png

Các tin khác

Tìm kiếm

Dịch vụ thám tử

Gọi: 0932 007 007

Tư vấn thám tử
Dịch vụ luật sư

Gọi: 0944 39 6666

Dịch vụ luật sư

Dịch vụ nổi bật